Konkursi Kombëtar i IT-së 2021

Për të dytin vit radhazi Kolegji Universitar Bedër organizon Konkursin Kombëtar të IT-së. Qëllimi i këtij konkursi është prezantimi, nxitja dhe motivimi i nxënësve gjimnazistë në lidhje me teknologjitë e informacionit, roli që ato luajnë në ditët e sotme dhe rëndësia e tyre.

PJESËMARRËS:

Nxënësit e shkollave të mesme publike dhe jopublike, Klasat e XII-ta.

KATEGORITË TË CILAT MUND TË MERNI PJESË JANË:

 1. Bazat e IT-së (Hardware & Software)
 2. Dizenjim i faqeve Web
 3. Algoritmikë dhe Programim (në C++ ose Java)

KUSHTET E KONKURSIT:

 • Mund të merrni pjesë në një/disa kategori, sipas dëshirës.
 • Konkurrimi është Individual.
 • Aplikanti duhet të plotësojë formularin e regjistrimit në linkun e mëposhtëm për çdo kategori.
 • Aplikanti duhet të ketë llogari e-maili në gmail domain.

ORGANIZIMI I KONKURSIT

 • Aplikimi për të marrë pjesë në konkurs do të bëhet online, duke plotësuar formularin e regjistrimit.
 • Provimi do të kryhet online me anë të Google forms me pyetje teorike me alternativa dhe upload në dokument tekst të kodit të zgjidhjes së ushtrimit.
 • Për kategorinë Bazat e IT-së do të gjenerohet një bankë pyetjesh dhe prej tyre do dalë një test i cili do testojë njohuritë e tuaja në IT bazuar në kurrikulën e arsimit parauniversitar.
 • Për kategorine Dizenjim i faqeve Web, pjesëmarrësve do t’u kërkohet të përgjigjen pyetjeve teorike me alternativa, të krijojnë strukturën e një faqeje si dhe Web elemente të veçanta të një faqeje Web.
 • Për kategorinë Algoritmikë dhe Programim do jepet paraprakisht një databazë ushtrimesh të ndara sipas temave të cilat do mund të zgjidhen bazuar në një nga gjuhët e programimit, C++ ose Java.

KATEGORITË  DHE TEMAT PËR SECILËN KATEGORI KU MUND TË KONKURONI:

Bazat e IT-së (Hardware & Software)

​Njohuritë bazë që duhet për të marrë pjesë në Bazat e IT-së (Hardware & Software) bazuar në programin mësimor të ICT, në nivelin parauniversitar jepen më poshtë:

 • Teknologjia e informacionit në shërbim të njeriut
 • Rëndësia e ruajtjes së informacionit
 • Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
 • Pajisjet hyrëse, dalëse dhe ato të ruatjes së informacionit
 • Ruajtja e të dhënave (Backup)
 • Rrjeti kompjuterik
 • Llojet e rrjeteve
 • Topologjia e rrjetave
 • Kanalet e transmetimit
 • Zgjidhja e problemeve në Kompjuter
 • Siguria e rrjetit dhe rëndësia e saj. Kriptografia
 • Njohja e sulmeve ndaj rrjetit
 • Çfarë mund të bëjmë për të qenë më të sigurt në internet?

Dizenjimi i faqeve Web

Njohuritë bazë që duhet për të ndërtuar strukturën e një faqeje Web HTML bazuar në programin mësimor të ICT, në nivelin parauniversitar jepen më poshtë:

 • Njohja me Web-in
 • Publikimi i faqeve Web
 • Formatimi i faqes dhe listat në HTML
 • Tabelat në HTML
 • Ndërtimi i formularëve në HTML
 • Frame dhe  FrameSet në HTML
 • HTML  dhe CSS
 • Njohja me gjuhën JavaScript
 • JavaScript në HTML
 • Elementet e HTML dhe JavaScript
 • Strukturat e kontrollit në Javascript
 • Funksionet kryesore në Javascript
 • Vlefshmëria e të dhënave në formular

Algoritmikë dhe Programim (në C++ ose Java)

Njohuritë bazë që duhet për të marrë pjesë në kategorinë Algoritmikë dhe Programim (në C++ ose Java) bazuar në programin mësimor të ICT, në nivelin parauniversitar jepen më poshtë:

 • Algoritmet, përkufizimet dhe rregullat bazë
 • Ndërtimi i bllok-skemave dhe operatorët kryesorë të algoritmeve
 • Ciklet dhe përdorimi i tyre.
 • Nga shkrimi tek ekzekutimi i një programi
 • Mënyrat e programimit
 • Gjuhët e programimit
 • Njohja  e programeve
 • Përpilimi dhe ekzekutimi
 • Konstantet, ndryshoret dhe tipet standartë
 • Tipet standartë
 • Operacionet e përpunimit të të dhënave
 • Tabelat dhe funksionet
 • Konceptimi i projekteve
 • Struktura e të dhënave
 • Algoritmet e kërkimit
 • Algoritmet e rënditjes

KRITERET E VLERSIMIT

Për kategorinë Bazat e IT-së duhet të kryeni një test online brenda një kohe të kufizuar.

Në kategoritë Dizenjimi i faqeve Web do të kryhen një test online ku do t’u kërkohet njohuri teorike si dhe test praktike (ku do t’u kërkohet njohuri për shkrimin i Tageve/Instruksioneve/Scripteve të ndryshme).

Për kategorinë Algoritmikë dhe Programin pjesëmarrësve do t’u kërkohet të formojnë maksimalisht gjashtë programe sipas gjashtë temave dhe niveleve të vështirësive të ndryshme. Programet e formuara do të vlerësohen në dy kritere. E para për një bashkësi inputi të caktuar pritet të merret një output i caktuar dhe e dyta kompleksiteti i algoritmit për formimin e programit.

ÇMIMET E KONKURSIT:

Çmimet për secilën nga kategoritë do të jenë bursa studimi, në programet e studimit të departamentit të shkencave, si më poshtë:

 • Çmimi i parë 100% bursë studimi dhe certifikatë arritjeje
 • Çmimi i dytë 75% bursë studimi dhe certifikatë arritjeje
 • Çmimi i tretë 50% bursë studimi dhe certifikatë arritjeje
 • Pjesëmarrësve të tjerë bursa motivimi dhe certifikatë pjesëmarrjeje

KALENDARI I VEPRIMTATIVE TË KONKURSIT:

Fillimi i Regjistrimeve:                                                         15 Maj 2021

Afati i fundit i regjistrimit:                                                   28 Maj 2021

Konkurimi                                                                             29-30 Maj 2021

Ceremonia e publikimit të ҫmimeve(online/onsite):         19 Qershor 2021

Kalendari i detajuar i provimeve do të publikohet pas përfundimit të periudhës së regjistrimit. Për çdo informacion kandidatët do të njoftohen në vazhdimësi nëpërmjet adresës elektronike që do të ofrojnë në momentin e regjistrimit.

Për të marrë pjesë në këtë konkurs lutemi të plotësoni formularin e regjistrimit duke klikuar linkun e mëposhtëm: https://forms.gle/RdHGmK2rYDo8wY5RA

Klikoni në linkun e mëposhtëm për të zgjidhur një tezë provë për kategorinë Algoritmikë dhe Programim.

https://forms.gle/QxTGAkBgoX5n4AHD7

Klikoni në linkun e mëposhtëm për të zgjidhur një tezë provë për kategorinë Programim në Web.

https://forms.gle/mZs19jdYwsSHxYXP7

Për pyetje ose paqartësi të ndryshme, ju lutemi na kontaktoni adresën e e-mailit: [email protected]