RRETH QENDRËS

 
Drejtor i Qendrës
 
Dr. Edona Llukacaj [email protected]
 
Website i Qendrës
 
csdi.beder.edu.al
Qendra Kërkimore-Zhvillimore për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Inovacion (QKZHQI) në Kolegjin Universitar Bedër është njësi bazë e organizuar pranë Fakultetit të Teknologjisë dhe Biznesit.
 
Qendra kryen veprimtari kërkimore të pavarur dhe veprimtari kërkimore akademike në mbështetje të Fakultetit të Teknologjisë dhe Biznesit, si dhe të njësisë tjetër bazë të Kolegjit Universitar Bedër, Fakultetit të Drejtësisë dhe të Shkencave Humane. Qendra kryen veprimtari kërkimore-shkencore dhe zhvillimore në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm dhe inovacionit. Në kuadrin e projekteve me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar qendra kërkimore bashkëpunon me njësi të tjera kërkimore zhvilluese brenda dhe jashtë vendit.
 
Misioni i qendrës është të kontribuojë në vend dhe eventualisht rajon e më gjerë në arritjen e një zhvillimi të qëndrueshëm në të gjitha dimensionet e tij - ekonomik, social dhe mjedisor- duke përkthyer qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm në politika dhe zgjidhje kuptimplota përmes projekteve novatore afatgjata dhe afatshkurtra në fushën e teknologjisë, biznesit e më gjerë.
 
Nga ana tjetër, programet e inovacionit kanë për qëllim të rrisin potencialin krijues të studentëve, të kontribuojnë në zhvillimin e një kurrikule inovative të orientuar në projekte dhe të përshtatur për nevojat e shoqërisë dhe industrisë. Programe dhe projekte të tilla të parashikuara për t´u zhvilluar nga qendra, do të mundësojnë që studentët të lidhen me problemet e botës reale në të gjitha sferat dhe të kërkojnë zgjidhje novatore për problemet.
 
 
VIZIONI
 
Vizioni i qendrës është të shndërrohet në një model ekselence, lider në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe inovacionit duke u kthyer në vatër të kultivimit të vlerave më të mira në funksion të aftësimit multidisiplinar të profesionistëve të së ardhmes.
 
Qendra ka për synim të rrisë performancën e Kolegjit Universitar Bedër si dhe angazhimin e stafit akademik dhe studentëve duke mundësuar përfshirjen në sa më shumë projekte kërkimore shkencore në fushën e ekonomisë, shkencave humane dhe teknologjisë së informacionit dhe inovacionit, në bashkëpunim gjithnjë e më të madh me partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, duke optimizuar proceset e brendshme, sistemet e menaxhimit dhe kontrollit, kulturën e punës së stafit, si dhe duke ndërtuar platforma të ndryshme aplikative me impakt afatmesëm apo afatgjatë në dimensionet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe inovacionit.