Leksion i hapur: “Design Thinking: A structured approach to Innovation”

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Inovacion në KU – Bedër organizoi leksionin e hapur me temë “”Design Thinking: A structured approach to Innovation”.

E ftuar ishte Prof. Asoc. Dr. Alba Kruja, e cila ndau ekspertizën e saj me studentët tanë. Prezantimi i saj i larmishëm nxiti studentët të përfshiheshin në diskutim dhe të ndanin idetë e tyre rreth ndikimit të inovacionit në jetën e përditshme.

E falenderojmë Prof. Kruja për leksionin dhe njohuritë e vyera që ndau me studentët tanë.

 

The Center for Sustainable Development and Innovation at Bedër University College organized the open lecture on "Design Thinking: A structured approach to Innovation".

Prof. Assoc. Dr. Alba Kruja was invited to share her expertise with our students. Her great presentation encouraged students to engage in discussion and share their ideas about the impact of innovation in everyday life.

We thank Prof. Kruja for the lecture and the valuable knowledge he shared with our students.